Skip to main content

Nagradna igra #lovekik

Uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju

Nagradna igra #lovekik

Uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju

§1 Priređivač nagradnog natječaja i način sudjelovanja

 1. Nagradni natječaj „#lovekik“ provodi društvo KiK Textilien und Non-Food d.o.o, sa sjedištem u Jablanovcu, Zaprešićka 2, osobni identifikacijski broj (OIB): 29471249755 (dalje u tekstu: „KiK“). Sudjelovanje u nagradnom natječaju je besplatno i neovisno o kupnji proizvoda u poslovnicama društva KiK. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ove uvjete sudjelovanja. Sudjelovanje je dobrovoljno. Sudionik nema pravo zahtijevati nadoknadu bilo kakvih troškova koji bi mogli nastati u vezi njegova sudjelovanja u nagradnom natječaju.
 2. U nagradnom natječaju smije sudjelovati svaka fizička osoba koja u trenutku sudjelovanja ima najmanje 18 godina i čije se prebivalište nalazi u Republici Hrvatskoj. Nagradni natječaj je ograničen na Republiku Hrvatsku. Osoba sudjeluje u nagradnom natječaju tako da u razdoblju od dana 01.08.2022. godine do dana 31.12.2024 godine objavi sliku na www.instagram.com uz hashtag #lovekik i poveznicu na @kik.hrvatska (vidi članak 4.1. ovih Uvjeta). Svaki mjesec 5 (slovima: pet) dobitnika dobiva po jednu poklon kartica u vrijednosti od 50€. Svaki sudionik sam odgovara za točnost svojih podataka. Pravo na nagradu postoji samo ako je osoba putem komentara od @kik.hrvatska na svoju objavljenu sliku dobila obavijest o nagradi.
 3. Društvo KiK zadržava pravo na mijenjanje ovih Uvjeta sudjelovanja i bez prethodne najave. Ako se ugovorni uvjeti značajnije mijenjaju, sudionike aktualnog mjeseca unaprijed će se ispod pojedinog priloga informirati o tom usklađivanju.
 4. Nagradni natječaj završava dana 31.12.2024. godine te KiK zadržava pravo da bez najave produži ili skrati trajanje nagradnog natječaja.
 5. Organizator nagradnog natječaja „#lovekik“ na Instagramu je društvo KiK. Ova promotivna akcija nije ni na koji način povezana s Instagramom te je Instagram ni na koji način ne sponzorira, podržava ili organizira. Primatelj podataka koje ustupate nije Instagram, nego KiK. Ustupljene informacije upotrebljavaju se samo za nagradni natječaj „#lovekik“ i u niti jednu drugu svrhu.

 

§2 Isključenje iz nagradnog natječaja

 1. U slučaju kršenja ovih uvjeta sudjelovanja društvo KiK zadržava pravo na isključenje pojedinaca iz nagradnog natječaja.
 2. Isključuju se i osobe koje se koriste nedopuštenim pomagalima ili na neki drugi način manipuliranjem stječu prednost nad drugima ili to žele postići.
 3. Zaposlenici društva KiK kao i društava KiK Digital GmbH, ISA GmbH kao i članovi njihovih obitelji ne smiju sudjelovati u nagradnom natječaju.

 

§3 Prijevremeni završetak nagradnog natječaj

 1. Društvo KiK zadržava pravo da nagradni natječaj u bilo kojem trenutku prekine ili završi bez prethodne najave i bez navođenja razloga. Društvo KiK će se poslužiti tom mogućnosti u prvom redu ako zbog tehničkih razloga (npr. virusi u računalnom sustavu, hardverske i/ili softverske greške) ili pravnih razloga uredna provedba nagradnog natječaja više nije zajamčena. Ako je prijevremeni završetak nagradnog natječaja izazvan krivnjom sudionika, društvo KiK je od te osobe ovlašten tražiti naknadu nastale štete.
 2. Društvo KiK zadržava pravo na obustavu nagradnog natječaja, u cijelosti ili djelomično, ako se pojave teškoće koje ugrožavaju integritet nagradnog natječaja.

 

§4 Tijek i provedba nagradnog natječaja, privola za objavu pobjednika

 1. Nagradni natječaj se provodi u vremenu od dana 01.08.2022. godine do dana 31.12.2024. godine. Svaki mjesec se odabire 5 dobitnika.
 2. Svaki sudionik u razdoblju održavanja nagradnog natječaja proizvoljan broj puta može sudjelovati u nagradnom natječaju.
 3. Jeder Teilnehmer kann im Gewinnspielzeitraum beliebig oft sein Glück versuchen.
 4. Svaki sudionik ima priliku na osvajanje nagrade pod uvjetom da postupa na sljedeći način:
  • Korisnik Instagrama može sudjelovati u nagradnom natječaju na način da objavi fotografiju, da je označi hashtagom #lovekik i poveznicom poveže s profilom @kik.hrvatska. Slika mora sadržavati barem jedan proizvod društva KiK. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju korisnik potvrđuje uvjete sudjelovanja i odredbe o zaštiti podataka. Za pravnu ispravnost fotografije odgovara svaki pojedini korisnik. U odnosu na dostavljene fotografije niti jedna druga osoba ne smije imati autorsko pravo na istima niti bilo koje pravo koje bi isključivalo sudionika koji je dostavio fotografiju kako bi sudjelovao u ovom nagradnom natječaju. Ako to nije slučaj, sudionik nagradnog natječaja će poduzeti sve radnje kako bi društvo KiK držao neodgovornim za bilo koji oblik tražbine koju bi nositelj autorskog prava na fotografiji mogao imati u odnosu na društvo KiK i s njim povezana društva.
  • Društvo KiK zadržava pravo organizirati povjerenstvo, sastavljeno od osoba koje će imenovati društvo KiK, radi provjere dostavljenih fotografija. Društvo KiK je ovlašten u odnosu na fotografije koje ne odgovaraju značenju naslova ili su na neki drugi način štetne ili neprikladne ne dopustiti sudjelovanje u nagradnom natječaju ili ih isključiti iz nagradnog natječaja.
  • Svaki mjesec dodjeljuju se sljedeće nagrade: 5 x poklon kartica u vrijednosti od 50€ svaki. U skladu s time odabire se, dakle, 5 dobitnika.
  • Dobitnici se obavještavaju do desetog dana sljedećeg mjeseca u 10 sati.
  • Društvo KiK će osnovati povjerenstvo koje će izabrati 5 najljepših pristiglih fotografija svaki mjesec.
 5. Društvo KiK kontaktirat će dobitnike u vezi uručenja nagrade putem funkcije komentara ispod pojedine fotografije. Od dobitnika će se tražiti da društvu KiK pošalju privatnu obavijest s podatkom o adresi e-pošte, poštanskoj adresi i najbliže KiK poslovnice. Pravo na nagradu postoji samo ako je pojedinac dobio od društva KiK obavijest o nagradi (komentar uz odgovarajuću fotografiju).
 6. Nagrade je dobitnik obavezan preuzimati u najbližoj poslovnici unutar 14 (slovima: četrnaest) dana nakon objave komentara uz odgovarajuću fotografiju.
 7. Ako slanje, tj. dodjela nagrade nisu mogući ili se više uopće ne mogu isporučiti, sudionik/dobitnik dobiva zamjensku nagradu u istoj vrijednosti.
 8. Pravo na nagradu ili na zamjenu ne može se ustupati trećim osobama. Isplata nagrade ili eventualne zamjenske nagrade u gotovini nije moguća.

 

§5 Fond nagrada

 1. Moguće su sljedeće nagrade: svaki mjesec 5 x poklon kartica u vrijednosti od 50€ svaki. U skladu s time povjerenstvo odabire 5 fotografija.
 2. Troškove preuzimanja snosi dobitnik. Sve ostale dodatne troškove te uvećane troškove koje su izazvali dobitnici snose sami dobitnici.

 

§6 Odgovornost

 1. Društvo KiK ne odgovara za eventualno nastalu štetu.
 2. Društvo Kik ne odgovora niti za štetu koja je nastala kao posljedica više sile niti u slučajevima koje se nisu mogli predvidjeti niti spriječiti kao npr. općenite poteškoće u opskrbi, poteškoće u radu transportnih poduzeća, štrajkovi, smetnje u radu i sl.

 

§7 Rješavanje sporova

 1. Sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima, sudionici i društvo KiK će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, konačno će riješiti nadležan sud u Zagrebu.

 

§8 Kontakt

 1. Sa svim pitanjima možete se obratiti na socialmedia@kik.hr. Pritom kao predmet navedite „#lovekik“.

 

§9 Odredbe o zaštiti podataka

 1. Zaštita osobnih podataka vrlo nam je važna i s njima postupamo krajnje povjerljivo. Podatci se prikupljaju i obrađuju u okviru zakonskih odredbi, poštivanjem propisa Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (EU-OUZP) i ostalih propisa u vezi sa zaštitom podataka. Podaci su zaštićeni primjenom dalekosežnih tehničkih i organizacijskih mjera.
 2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik izričito izjavljuje da je suglasan s time da društvo KiK pohranjuje potrebne podatke kao što su prezime, ime, adresa, adresa pošte i da se istima koristi u svrhu provedbe nagradnog natječaja. Te da objavljuje fotografiju s preuzimanja nagrade u najbližoj poslovnici na Instagram profilu: instagram.com/kik.hrvatska. Nakon što se preuzimaju sve nagrade (najkasnije 4 tjedna nakon završetka nagradnog natječaja), svi gore navedeni osobni podaci sudionika nagradnog natječaja se trajno brišu.
 3. Podaci se ne koriste u druge svrhe, posebno ne u reklamne svrhe. Svi podaci koje je prikupilo društvo KiK podliježu visokim standardima sigurnosti (npr. SSL kriptiranje) koji sprječavaju neovlašten pristup i zloporabu podataka.
 4. Sudionici u svakom trenutku, opozivom na socialmedia@kik.hr mogu opozvati svoju privolu za pohranu podataka i odstupiti od sudjelovanja u nagradnom natječaju.
 5. Sudionik ima pravo na besplatan uvid u svoje pohranjene podatke te u svakom trenutku ima pravo na ispravak, brisanje i blokiranje svojih osobnih podataka. Svi zahtjevi ili dodatna pitanja u vezi s obradom i korištenjem osobnih podataka mogu se poslati na adresu društva KiK, Zaprešićka 2, Jablanovec ili e-poštom na socialmedia@kik.hr.
 6. U svrhu provedbe nagradnog natječaja osobni podaci će se proslijediti društvu KiK Digital GmbH sa sjedištem u 59199 Bönen, Siemensstraße 21, Savezna Republika Njemačka.